Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC.

1.3 Roedd Gareth Bennett AC yn bresennol, yn dirprwyo ar gyfer Neil Hamilton AC.

 

(09.15-10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio, Llywodraeth Cymru

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Llywodraeth Cymru

Papur 2 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 3 - Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Papur 7 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 8 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 9 - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Papur 10 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Papur 11 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn â chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol.

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu nodyn ar y gwariant cyfalaf penodedig ar gyfer gofal sylfaenol.

 

(10.35-12.00)

3.

Bil Awtistiaeth (Cymru)

 

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil

Enrico Carpanini, Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Briff Ymchwil

Papur 12 - Llythyr gan Paul Davies AC at y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Paul Davies AC, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

(12.00)

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch darpariaeth Gymraeg yn y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru ynghylch y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod ar 15 Tachwedd 2018.

 

(12.00-12.15)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.15-12.30)

7.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.