Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/04/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Sefydliad Gweithgarwch Corfforol Cymru

Papur 2 - Prifysgol Caerdydd

Papur 3 - Prifysgol Southampton

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nalda Wainwright, Sefydliad Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd a'r Athro Mark Hanson, Prifysgol Southampton.

2.2 Cytunodd yr Athro Simon Murphy i ddarparu rhagor o wybodaeth am y darpariaethau sydd ar gael mewn ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig sy'n gysylltiedig â chanlyniadau da mewn perthynas â lefelau gweithgaredd corfforol.

 

(10.45 - 11.30)

3.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Cymru

Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu, Chwaraeon Cymru

 

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Cymru.

 

(11.35 - 12.20)

4.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chwaraeon Anabledd Cymru

Fiona Reid, Prif Weithredol, Chwaraeon Anabledd Cymru

Michelle Daltry, Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Papur 5

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Chwaraeon Anabledd Cymru.

 

 

(12.25 - 13.00)

5.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Emma Curtis, Cynghorydd Polisi

 

Papur 6

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru.

 

 

(13.00)

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 28 Mawrth 2018

Papur 7

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

 

6.2

Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 27 Mawrth 2018

Papur 8

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

 

6.3

Caffael Contract y Fframwaith Systemau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol: Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 21 Mawrth 2018

Papur 9

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol mewn perthynas â Chaffael Contract y Fframwaith Systemau GMC.

 

6.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 23 Mawrth 2018

Papur 10

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â'r ddeiseb P-05-804 Mae Angen Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Chwarae!!

 

6.5

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trawsgrifiad o we-sgwrs â phobl ifanc - 8 Chwefror 2018

Papur 11

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor y trawsgrifiad o'r we-sgwrs.

 

(13.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(13.30 - 13.40)

8.

Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(13.40 - 14.10)

9.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 12

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a bydd yn trafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(14.10 - 14.25)

10.

Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

Papur 13 – Llythyr gan y Llywydd ar Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit - 16 Mawrth 2018

Papur 14 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar oblygiadau posibl Brexit i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - 23 Mawrth 2018

Papur 15 - Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar oblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - 22 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth yn ymwneud ag adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit.