Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2.      Roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ran Mark Isherwood AC, ar gyfer eitemau 2 - 5 yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

1.3.      Cyhoeddodd Caroline Jones AC a Huw Irranca-Davies AC fuddiannau perthnasol yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Rebecca Raikes, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Papurau:

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

·       Rebecca Raikes, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

·       Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

3.1

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

3.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

3.3

Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(11.00 - 11.15)

5.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2.

 

(11.20 - 13.00)

6.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a thrafododd nifer o newidiadau sydd i’w gwneud.