Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(09.00-09.45)

2.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

John Bader, Cadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Greg Owens, Is-gadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       John Bader, Cadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

·       Greg Owens, Is-gadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 

 

(09.45-10.45)

3.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Jess Blair, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

                   

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

 

(10.55-11.40)

4.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Huw Rees, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Huw Rees, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

·       Martin Peters, Pennaeth y Gyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

4.2 Cytunodd swyddogion i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda'u cynigion ar gyfer mecanwaith amgen i'r amod o ddefnyddio adroddiadau arolygu arbennig yn rheoliadau ailstrwythuro Adran 128.

 

(11.40-12.10)

5.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·       Heledd Morgan, Ysgogwr Newid yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

 

 

(12.10-12.15)

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 4 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

6.2

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

6.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau – 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau.

 

6.4

Gohebiaeth gan Grŵp Gweithredu Celestia ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia – 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Grŵp Gweithredu Celestia ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia.

 

6.5

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru – 5 Rhagfyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru.

 

6.6

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd – 6 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd.

 

(12.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(12.15-12.30)

8.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu