Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Hunt 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2.  Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Jack Sargeant AC a Gareth Bennett AC.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 1

Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Siân Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Casnewydd

·       Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Siân Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

·       Paul Egan, Dirprwy Brif Weithredwr, Un Llais Cymru

 

 

(10.30 - 11.30)

3.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: sesiwn dystiolaeth 2

Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jessica Blair, Cyfarwyddwr, ERS Cymru

 

 

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 

4.2

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol – dadansoddiad o’r arolwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y dadansoddiad o'r arolwg ar gyfer yr ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

 

(11.30 - 11.40)

6.

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 

(11.40 - 12.40)

7.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: trafod yr adroddiadau drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.