Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Rhianon Passmore AC, Bethan Jenkins AC, Mick Antoniw AC a Gareth Bennett AC.

 

 

 

 

(09.15 - 10.00)

2.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Catrin Edwards, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

Jonathan Ellis, Cyfarwyddwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Catrin Edwards, Rheolwr Polisi ac Eiriolaeth, Hospice UK

 

2.2 -  Yn ystod y sesiwn, cytunodd Catrin Edwards i ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ar gael ar gadw cofnodion hosbisau pan fydd claf yn cael ei drosglwyddo i ysbyty ar ddiwedd oes.

 

(10.00 - 11.00)

3.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Sally Taber, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol

Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·       Sally Taber, Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol

·       Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

·       David Francis, Prif Arolygydd Cynorthwyol, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

·       Dr Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

3.2 Yn ystod y sesiwn, cytunodd Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Gofal Iechyd Annibynnol ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ddarparu nodiadau ar fanylion y ddwy uned cleifion preifat yng Nghymru.

 

(11.10 - 11.55)

4.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peers, Pennaeth y Gyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

·       Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr at y Llywydd mewn cysylltiad â’r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Llywydd mewn cysylltiad â'r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol.

 

 

6.1

Llythyr at y Gweinidog dros Dai ac Adfywio mewn cysylltiad â’r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Gweinidog dros Dai ac Adfywio mewn cysylltiad â'r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1       Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

 

(11.55 - 12.10)

8.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

(12.10 - 12.30)

9.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith, a chytunodd i drafod nifer o ymholiadau mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.