Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

(9.00 - 10.00)

2.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – sesiwn dystiolaeth 6

Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau & Trechu Tlodi, Llywodraeth Cymru

Linda Davis, Pennaeth trechu tlodi a Chysylltiadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

·       Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi, Llywodraeth Cymru

·       Linda Davis, Pennaeth Trechu Tlodi a Chysylltiadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

(10.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4, 8 a 9

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(10.00 - 10.05)

4.

Ymchwiliad i Fudd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog i ofyn am eglurder ar nifer o faterion.

 

(10.10 - 11.25)

5.

Ymchwiliad i eiddo gwag – sesiwn dystiolaeth 1

Leighton Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

Paula Livingstone, Cyngor Abertawe 

Sion Wynne, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Leighton Evans, Cyngor Sir Caerfyrddin

·       Paula Livingstone, Cyngor Abertawe

·       Sion Wynne, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

·       Gaynor Toft, Cyngor Sir Ceredigion

 

5.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd y tystion i:

·       Ddarparu data ar leoliadau eiddo gwag yn ardaloedd awdurdodau lleol ac a oes cysylltiad ag ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol; ac

·       Ysgrifennu at y Pwyllgor gyda rhagor o wybodaeth am effeithiolrwydd y pwerau gorfodi sydd ar gael i awdurdodau lleol ar gyfer ymdrin ag eiddo gwag.

 

(11.25 - 12.10)

6.

Ymchwiliad i eiddo gwag – sesiwn dystiolaeth 2

Lisa Hayward, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dewi Morgan, Cyngor Gwynedd

Deb Smith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Lisa Haywood, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Dewi Morgan, Cyngor Gwynedd

·       Deb Smith, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

 

(12.10- 12.15)

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Gohebiaeth gan Mark Isherwood AC ynghylch y Gronfa Gymdeithasol ar gyfer taliadau angladd – 21 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Mark Isherwood AC ynghylch y Gronfa Gymdeithasol ar gyfer taliadau angladd

 

7.2

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch y cais am ragor o wybodaeth yn dilyn craffu blynyddol – 26 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ynghylch y cais am ragor o wybodaeth yn dilyn y craffu blynyddol.

 

7.3

Adroddiad ar eiddo gwag - dadansoddi o'r arolwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3a Nododd y Pwyllgor y dadansoddiad o'r arolwg o eiddo gwag. 

 

(12.15 - 12.20)

8.

Ymchwiliad i eiddo gwag – trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5 a 6.

 

(12.20 - 12.30)

9.

Dull gweithredu o ran gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull ar gyfer y gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru.