Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/07/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

 

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2.      Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders 

 

 

(09.15 - 10.15)

2.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

Jamie Matthews, Uwch-swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru

·         Alun Evans, Uwch-swyddog Ymgyrchoedd ac Eiriolaeth, Cyngor ar Bopeth

·         Jamie Matthews, Uwch-swyddog Polisi, Cyngor ar Bopeth

 

(10.30 - 11.00)

3.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Matthew Kennedy, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Matt Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

·         Matthew Kennedy, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

 

(11.00 - 11.30)

4.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

 

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 The Motion was agreed.

(11.30 - 11.40)

7.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3, a 4.

 

(11.40 - 12.10)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20

8.2 Mae Pwyllgor wedi cytuno i wneud gwaith ar ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn yn y sector preifat

 

(12.10 - 12.20)

9.

Ymchwiliad i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus - trafod y dystiolaeth a gafwyd a’r camau nesaf

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a'r camau nesaf

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu