Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau ac nid oedd dirprwyon na buddion i’w datgan

(09.45)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Brif Weithredwr Banc Datblygu Cymru ynghylch: COVID-19 - ymateb Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Trafnidiaeth Cymru: Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru gwestiynau gan aelodau o’r Pwyllgor

3.2 Cytunodd James Price i anfon copi o’r llythyr cylch gwaith at y Pwyllgor

(10.55-11.55)

4.

Rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn y gwaith o adfer yr economi ar ôl y pandemig

Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

David Roberts, Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Richard Tobutt, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthhol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Huw Wilkinson, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthhol, De-ddwyrain Cymru

Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Ranbarthol, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, Richard Tobutt, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Huw Wilkinson, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru a Rachel Clegg, Cydlynydd Datblygu, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De Cymru a Chanolbarth Cymru gwestiynau gan aelodau o'r Pwyllgor

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.10)

6.

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - papur cwmpasu ar yr Ymchwiliad i Ddulliau o Weithio yn y Dyfodol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.