Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/10/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.45)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynglyn â: Llythyr Cylch TfW

Dogfennau ategol:

(09.45-10.45)

3.

Covid-19: Adferiad - Diweithdra ymhlith pobl ifanc

Dr Sioned Pearce, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Ewart Keep, yr Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

Laura-Jane Rawlings, Prif Swyddog Gweithredol, Youth Employment UK

Egwyl (10.45-10.55)

(10.55-11.55)

4.

Covid-19: Adferiad i bawb

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Dr Alison Parken, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rhian Davies, Prif Weithredwr, Anabledd Cymru

(11.55-12.00)

5.

Ystyried Bil Memorandwm Cydsyniad DeddfwriaetholY Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2)

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.00-12.10)

7.

Adroddiad drafft: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2)

(12.10-12.20)

8.

Preifat

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cynlluniwr Gwaith Ymlaen

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu