Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Rhagor o wybodaeth gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth am drafodoaethau CLlLC ynghylch trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

2.2

Llythyr gan y Rheoleiddiwr Systemau Talu (PSR) ynglŷn â’r adroddiad ar Fynediad at Fancio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynglŷn â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

(10.00-11.30)

3.

Craffu ar y gyllideb gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AC, Diprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, SAUDGO

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates, Lee Waters, Simon Jones, Huw Morris a Simon Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i roi manylion pellach i'r Pwyllgor am brosiectau cronfa her yr economi sylfaenol ac enghreifftiau o brosiectau buddsoddi mawr.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(11.40-11.55)

5.

Drafftio Adroddiad ar y Gyllideb

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(11.55-12.10)

6.

Adroddiad drafft: Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenol

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu