Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan yr Athro Julie Lydon, Prifysgolion Cymru, ynghylch adroddiad y Pwyllgor am ymchwil ac arloesi yng Nghymru

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P1) (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Rhagor o wybodaeth gan UK Hospitality parthed rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P2) (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

2.3

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch adroddiad y Pwyllgor am Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydref

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P3)

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.4

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch diweddariad o'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P4)

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.5

Llythyr at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch gwybodaeth bellach o gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2019

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P5)

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.30-10.30)

3.

Sesiwn graffu gyffredinol ar waith y Gweinidog

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi

Marcella Maxwell, Pennaeth Cynllun Gweithredu ar yr Economi

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P6)

ESI(5)-12-19(P7)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AC, Lee Waters AC a Marcella Maxwell gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Ken Skates AC i anfon rhagor o fanylion at y Pwyllgor am ymrwymiadau contract y fasnachfraint

(10.45-11.30)

4.

Busnesau bach: rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

 

Dogfennau atodol:

EIS(5)-12-19(P8)

EIS(5)-12-19(P9) (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Joshua Miles gan aelodau'r Pwyllgor.