Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/07/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

1.2 Roedd Mick Antoniw yn dirprwyo ar ran Vikki Howells AC

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch Adolygiad Rheilffordd Williams

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.3

Rhagor o wybodaeth gan Ffederasiwn Cenedlaethol yr Is-bostfeistri ynghylch Mynediad at Fancio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

(09.30-10.30)

3.

Craffu Ariannol yn ystod y Flwyddyn gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Dean Medcraft, Director, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Simon Jones, Director, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AC, Simon Jones a Dean Meadcraft gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu rhagor o fanylion am Ffordd Liniaru’r M4 - trin TAW wrth adrodd ynghylch amcangyfrifon costau.  Cytunodd y Gweinidog hefyd i ddarparu rhagor o fanylion am Gomisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

(10.30-10.35)

4.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10.35-10.45)

6.

Trafodaeth ar y Dystiolaeth am Graffu Ariannol yn ystod y Flwyddyn

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth am graffu ariannol yn ystod y flwyddyn.

(10.45-10.55)

7.

Adroddiad drafft: Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Gemau’r Gymanwlad Birmingham

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

(11.10-11.25)

8.

Papur Themâu Allweddol: Mynediad at Fancio

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur Themâu Allweddol Mynediad at Fancio

(11.25-11.40)

9.

Papur Themâu Allweddol: Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y papur Themâu Allweddol Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu