Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/05/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rowlands AC

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y rheilffyrdd yn ystod yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

2.2

Ymateb Trafnidiaeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y rheilffyrdd yn ystod yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth

(09:45-10.45)

3.

Craffu Gweinidogol – Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, Addysg Bellach a Phrentisiaethau

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Rachel Garside-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sgiliau a Cyflogadwyedd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Kirsty Williams AC, Ken Skates AC, Huw Morris, Andrew Clark a Rachel Garside-Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu rhagor o wybodaeth am adroddiad SQW ar bartneriaethau sgiliau rhanbarthol, y diagram ymgysylltu â chyflogwyr a'r templed cyllido enghreifftiol.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

5.

Ôl-drafodaeth breifat

(10.45-11.00)

(11.15-12.15)

6.

Craffu Gweinidogol – Gwefru Cerbydau Trydan yng Nghymru

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Economi ac Isadeiledd

Dewi Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Polisi Trafnidiaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd Ken Stakes, Simon Jones a Dewi Roberts gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i ddarparu rhagor o wybodaeth am y materion cynllunio sy'n gysylltiedig â phwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Nghymru ac am nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi gwneud cais am grant gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel.

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 8

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

8.

Ôl-drafodaeth breifat

(12.15-12.30)