Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/04/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells AC

Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

(09.30-10.30)

3.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darparwyr Hyfforddiant a Sgiliau

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd, Prifysgolion Cymru 

Keiron Rees, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jeff Protheroe, yr Athro Julie Lydon a Keiron Rees gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10.40-11.20)

4.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Darpariaeth Gymraeg

Ania Rolewska, Swyddog Polisi, Comisiynydd y Gymraeg

Lowri Williams, Uwch Swyddog Cyngor a Chyfathrebu, Comisiynydd y Gymraeg

Dr Dafydd Trystan, Cofrestrydd ac Uwch Reolwr Academaidd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ania Rolewska, Lowri Williams a Dr Dafydd Trystan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.20-12.00)

5.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol: Anghydbwysedd rhwng y Rhywiau, Cynhwysiant a Dysgu Gydol Oes

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, Sefydliad Dysgu a Gwaith 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd David Hagendyk a Cerys Furlong gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.05-12.25)

7.

Adroddiad Drafft: Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(12.25-12.30)

8.

Papur Cwmpasu: Mynediad at Fancio

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu