Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/07/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC, Vikki Howells AC a Hefin David AC.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch deiseb i ail-agor Gorsaf Carno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09:30 - 10:00)

4.

Yr Ardoll Brentisiaethau - dilynol: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

(10:00 - 10:30)

5.

Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru: Trafod y cyflwyniadau a gafwyd ar gyfer y gystadleuaeth dynnu lluniau

Cofnodion:

5.1 Beirniadodd yr aelodau y ceisiadau a phenderfynwyd mai Antony Maybury o Wrecsam oedd yr enillydd.

(10:30 - 11:00)

6.

Gwerthu Cymru i'r Byd - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

(11:00 - 11:15)

7.

Trawsnewidiad Digidol - Papur Cwmpasu

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd yr Aelodau y papur cwmpasu.