Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 180KB) Gweld fel HTML (169KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(09:30 - 10:30)

2.

Panel y sectorau adeiladu a pheirianneg - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Neil Sadler, ACE Cymru Wales, Cadeirydd

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, CITB Cymru Wales

Ed Evans, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Mark Harries, Cynghorwr Cynllunio a Pholisi Cymru, Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu Ed Evans, Mark Harris, Neil Sadler a Mark Bodger yn ateb cwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Adolygiad Diamond.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur

3.2

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.3

Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch yr ardoll brentisiaethau.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 23 Tachwedd 2016.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(10:30 - 10:45)

5.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Trafod y llythyrau drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith a'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyrau drafft.