Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

View the meeting transcript (PDF 647KB) View as HTML (143KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

(09.30-10.15)

2.

Blaenoriaethau ar gyfer y Pumed Cynulliad

Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Dr Robert Hoyle, Pennaeth Prosiectiau Gwyddoniaeth

Dr Rachel Garside-Jones, Pennaeth Ymgysylltu Polisi Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julie James AC, Dr Robert Hoyle a Dr Rachel Garside-Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Bil Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.2

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.3

Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch y goblygiadau i Gymru yn sgil penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(10.30-11.30)

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cymru

Gareth Pembridge, Cynghorydd Cyfreithiol

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Cymru.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

(11.30-12.00)

6.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.