Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/02/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS

1.2 Dirprwyodd Jack Sargeant AS ar ran Joyce Watson AS

Cyhoeddodd Jack Sargeant AS ei fod yn eistedd ar gonsortiwm prosiect pumed genhedlaeth yng ngogledd Cymru

(09.45)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Brif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Gweithio o Bell: y Goblygiadau i Gymru – Craffu ar Waith y Gweinidog

Hannah Blythyn AS, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Lea Beckerleg, Pennaeth Polisi a Gweithrediadau Gweithio o Bell, Llywodraeth Cymru

Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cartrefi a Lleoedd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Hannah Blythyn AS, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd, Llywodraeth Cymru, Lea Beckerleg, Pennaeth Polisi Gweithio o Bell a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru ac Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cartrefi a Lleoedd, Llywodraeth Cymru ,gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.50-11.20)

4.

Diweddariad o ran band eang – Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Adam Butcher, Uwch Reolwr Ymgysylltu a Pholisi, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru, Adam Butcher, Uwch Reolar Polisi ac Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru a Viv Collins, Uwch Reolwr Contractau, Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig

(11.25-11.55)

6.

Sesiwn breifat: Ymchwil Cymrodoriaeth Academaidd ar Fynediad i Wasanaethau Ariannol – Briff Technegol

Mitchel Langford, Athro Cyswllt, Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Gary Higgs, Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

Cofnodion:

6.1 Cynhaliwyd cyfarfod preifat gyda Mitchel Langford, Athro Cyswllt, Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Gary Higgs, Cyfadran Cyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

(11.55-12.10)

7.

Preifat

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn