Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.45)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.45)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Brif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

(09.45-10.45)

3.

Gweithio o Bell: Y goblygiadau i Gymru - Gwaith craffu gyda'r Gweinidog

Hannah Blythyn AS, Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Lea Beckerleg, Pennaeth Polisi a Gweithrediadau Gweithio o Bell, Llywodraeth Cymru

Ian Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cartrefi a Lleoedd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.45-10.50)

(10.50-11.20)

4.

Diweddariad ar Fand Eang - Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Richard Sewell, Dirprwy Gyfarwyddwr, Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Adam Butcher, Uwch Reolwr Ymgysylltu a Pholisi, Llywodraeth Cymru

(11.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Egwyl (11.20-11.25)

(11.25-11.55)

6.

Sesiwn breifat: Ymchwil Cymrodoriaeth Academaidd ar Fynediad at Wasanaethau Ariannol - briffio technegol

Mitchel Langford, Athro Cyswllt, Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Gary Higgs, Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth, Prifysgol De Cymru

(11.55-12.10)

7.

Preifat

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod