Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/01/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS

1.2 Dirprwyodd Jack Sargeant ar ran Joyce Watson AS

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan Brif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru ynghylch y dystiolaeth a gafwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 18 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i Gynulliad Gogledd Iwerddon ynghylch Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Ken Skates AS Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grwp SAUDGO

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr – Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi; Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau; Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau; Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO; ac Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach.

(10.55-11.55)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru; Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith yr Economi; Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau; Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau; Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO; ac Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach.

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.15)

6.

Preifat

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.