Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2021 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS a Hefin David AS

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru parthed: Tystiolaeth a glywyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 25 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru

Arglwydd Burns, Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

Peter McDonald, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth, Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: yr Arglwydd Burns, Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru; a Peter McDonald, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth Comisiwn Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru.

(10.55-11.55)

4.

Gweithio o Bell: Goblygiadau i Gymru – Canolfannau trefol a hybiau cymunedol

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Phil Roberts, Prif Weithredwr, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Gareth Jones, Town Square Spaces Cyf

Mike Scott, IndyCube

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Dinas a Sir Abertawe; Phil Roberts, Prif Weithredwr Cyngor Dinas a Sir Abertawe; Gareth Jones, Town Square Spaces Cyf; a Mike Scott, Cyfarwyddwr IndyCube.

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.15)

6.

Preifat

Ystyried tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.