Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15-09.30)

Rhag-gyfarfod preifat

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-11.00)

2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith

James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol - Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh

Mick McGuire, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes

Dogfennau ategol:

(11.00-12.00)

3.

Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO

Steve Hudson, Uwch Rheolwr Cyllid

 

Dogfennau ategol:

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch 'Deiseb P-04-688 Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot'

Dogfennau ategol:

4.2

Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Gweinidog Gwladol dros y Newid yn yr Hinsawdd a Diwydiant ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Brif Weinidog y DU ynghylch y diwydiant dur yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru ynghylch ardrethi busnes

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(12:00-12:30)

6.

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafodaeth ar flaenoriaethau

(12:30-12:35)

7.

Adolygiad Diamond - Trafodaeth ar argymhellion