Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/03/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Delyth Jewell AC i'r Pwyllgor.

 

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC. Nid oedd dirprwy ar ei rhan.

 

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.00 - 10.20)

3.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Adborth o ymweliadau Aelodau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor eu hymweliadau.

 

(10.20 - 10.30)

4.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.

 

(10.30-11.30)

5.

Minnau hefyd! - Ymchwiliad i rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol: Y sector gwirfoddol

Mia Rees, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru

Gareth Coles, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

7.

Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y BBC ar bolisi trwydded deledu sy'n gysylltiedig ag oedran (dyfodol y consesiwn dros 75 mlwydd oed)

Dogfennau ategol:

8.

Llythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg ynghylch rheoliadau’r Gymraeg arfaethedig a gofal iechyd

Dogfennau ategol:

9.

Ymateb y Cadeirydd i ymgynghoriad Ofcom: Arweiniad ar Gynhyrchu a Rhaglennu Teledu Rhanbarthol

Dogfennau ategol:

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30 - 12.00)

11.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.