Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/02/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Caroline Jones AC a Rhianon Passmore AC. Ni chafwyd dirprwy ar eu rhan.

 

1.2        Dirprwyodd Siân Gwenllian ar ran Dai Lloyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth gyntaf.

 

 

(09.30 - 11.00)

2.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi a ehangach: Sesiwn dystiolaeth 11

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gymraeg

Jeremy Evas, Pennaeth Hybu’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Ar yr un donfedd - Ymchwiliad i Radio yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Dogfennau ategol:

3.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Effaith Brexit ar y sector celfyddydau, diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

3.5

Gohebiaeth gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ynglŷn â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

3.6

Gohebiaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ynglŷn â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

3.7

Gohebiaeth gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ynglŷn â'r Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

3.8

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

(11.15 - 12.00)

4.

Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Rhys Evans, Pennaeth Strategaeth ac Addysg, BBC Cymru Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

4.2 Cytunodd y tystion i ddarparu rhagor o wybodaeth am ei ofynion Siarter sy'n ymwneud â mynediad cyhoeddus at ei ddeunydd archif.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.