Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone, Jane Hutt a Siân Gwenllian. Mynychodd Dai Lloyd fel dirprwy ar gyfer Siân Gwenllian.

 

(09:30 - 11:00)

2.

Cefnogi a hybu'r Gymraeg: Ymchwiliad i'r cyd-destun deddfwriaethol, polisi ac ehangach: Sesiwn dystiolaeth 4

Heini Gruffydd, Cadeirydd, Dyfodol i'r Iaith

Osian Rhys, Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith

Bethan Williams, Grŵp Hawl, Cymdeithas yr Iaith

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

3.1

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Dogfennau ategol:

3.2

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr at y Cadeirydd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Llythyr at y Cadeirydd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:

3.4

Ymchwiliad byr i 'Adeiladu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': Rhagor o wybodaeth gan S4C

Dogfennau ategol:

3.5

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: Ymateb gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42.6 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00 - 11:15)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.