Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/09/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone AC; nid oedd dirprwy yno ar ei rhan.

 

(09:30 - 09:45)

2.

Ymchwiliad byr i 'Adeiladu S4C ar gyfer y dyfodol: adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': sesiwn dystiolaeth 4

Rhodri Talfan Davies, Pennaeth BBC Cymru Wales

Elan Closs Stephens, aelod o fwrdd y BBC ar gyfer Cymru

Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(09:45 - 11:00)

3.

Gwaith craffu blynyddol ar BBC Cymru Wales

Rhodri Talfan Davies, Pennaeth BBC Cymru Wales

Elan Closs Stephens, aelod o fwrdd y BBC ar gyfer Cymru

Nick Andrews, Pennaeth Comisiynu

 

Lawrlwytho:

 

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol y BBC 2017/18: http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbc_annualreport_201718_cy.pdf

 

Arolwg Tîm Rheoli BBC Cymru 2016/17: http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/wales/BBC-Wales-Nations-Welsh-1617.pdf

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Cynigiodd Rhodri Talfan Davies ymweliad i Aelodau’r Pwyllgor â phencadlys BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog, Caerdydd, a chytunodd i roi gwybodaeth ynghylch a oedd y gost weinyddol o gael trwydded i gael mynediad at Wasanaeth Gohebu Democratiaeth Leol y BBC yn atal sefydliadau newyddion llai, megis sefydliadau hyperleol, rhag cael mynediad at y gwasanaeth.

(11:00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Ateb gan Pinewood

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(11:00 - 11:15)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:15 - 11:30)

7.

Y penawdau - ymchwiliad i newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

(11:30 - 11:40)

8.

Adolygiad Ofcom o'r rheolau ar gyfer amlygrwydd darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus a theledu lleol: trafod yr ymateb i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i gyflwyno ymateb i'r ymgynghoriad.

 

(11:40 - 12:00)

9.

Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol: Trafod y papur cwmpasu

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau'r papur cwmpasu.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu