Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/10/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AC; nid oedd dirprwy ar ei ran.

 

(09:00 - 10:00)

2.

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 1

Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Simon Brindle, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pontio Ewropeaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:00 - 11:00)

3.

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 2

Pauline Burt, Prif Weithredwr, Ffilm Cymru Wales

Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Zélie Flach, Swyddog Ewropeaidd, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.2 Gofynnodd y Pwyllgor am adborth gan Eluned Haf ynghylch canlyniad ei chyfarfod â Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ar 23 Hydref 2018.

 

(11:00 - 12:00)

4.

Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor: sesiwn dystiolaeth 3

Yr Athro Claire Gorrara, Athro Astudiaethau Ffrangeg, Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd

Meirion Prys Jones, Prif Weithredwr, y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol

 

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd aelodau'r Pwyllgor y papurau.

 

5.1

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: llythyr gan y Cyngor Addysg Cerddoriaeth

Dogfennau ategol:

5.2

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: llythyr gan Cymdeithas Corau Meibion Cymru

Dogfennau ategol:

5.3

Perthynas Llywodraeth Cymru â Stiwdios Pinewood: Llythyr at y Cadeirydd gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

 

(12:00 - 12:15)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

7.2 Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i ddrafftio adroddiad byr ar ei ymchwiliad i oblygiadau Brexit.

 

7.3 Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i ysgrifennu llythyr at Dafydd Elis-Thomas AC, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i ofyn am ragor o wybodaeth.

 

(12:15 - 12:30)

8.

Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: trafod canlyniadau arolwg yr haf

Cofnodion:

7.1 Trafododd Aelodau'r Pwyllgor ganlyniadau arolwg yr haf.