Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/11/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, cafwyd datganiad gan y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu y dylid gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Jenny Rathbone AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

(13.45-14.30)

2.

Covid-19 a threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd: Sesiwn dystiolaeth 1 - Y sector pysgodfeydd

Jim Evans, Cadeirydd - Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Pysgotwyr Cymru.

(14.35-15.35)

3.

Covid-19 a threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 2 - Y sector amaethyddol

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

Huw Thomas, Cynghorwr Gwleidyddol - Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Undeb Amaethwyr Cymru ac Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru.

(15.40-16.40)

4.

Covid-19 a threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 3 - Y sector amgylcheddol

Jemma Beere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil – Cadwch Gymru’n Daclus

Michele Hunt, Pennaeth Datblygu Cyllid Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru

Anne Meikle, Pennaeth – Cronfa Natur Fyd-eang (WWF) Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cadwch Cymru’n Daclus, Cronfa Natur Fyd-eang (WWF) Cymru, ac Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru.

 

(16.40)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

5.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

Dogfennau ategol:

5.2

Ymateb gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i'r llythyr gan y Cadeirydd mewn perthynas â'r Fframwaith Sylweddau Peryglus Drafft.

Dogfennau ategol:

5.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

5.4

Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad
mewn perthynas â Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Dogfennau ategol:

(16.40)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Covid-19 a threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd - Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2, 3 and 4.

 

8.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar ymateb Llywodraeth Cymru i lifogydd Chwefror 2020 yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.