Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/11/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, cafwyd datganiad gan y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu y dylid gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

1.3 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Jenny Rathbone AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22

(13.45-14.45)

2.

Llifogydd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth gyda Cyfoeth Naturiol Cymru

Syr David Henshaw, Cadeirydd – Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman, Prif Weithredwr – Cyfoeth Naturiol Cymru

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu - Cyfoeth Naturiol Cymru

Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd a Digwyddiadau - Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

(15.00-16.30)

3.

Covid-19 a Threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd: Sesiwn graffu gyda Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Rhodri Asby, Dirprwy Gyfarwyddwr Economi Gylchol ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Christianne Glossop, Swyddfa'r Prif Filfeddyg

John Howells, Cyfarwyddwr Newid Hinsawdd, Ynni a Chynllunio

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Aelodau yn holi Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’i swyddogion am Covid-19 ac ymateb ei hadran hyd yma i’r pandemig, ac am drefniadau pontio’r Undeb Ewropeaidd.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1Cafodd y papurau eu nodi.

.

 

4.1

Ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i'r llythyr gan y Cadeirydd ynghylch Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU

Dogfennau ategol:

4.2

Ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i'r llythyr 6 Hydref gan y Cadeirydd yn dilyn sesiwn graffu 17 Medi

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth at Dr Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â llifogydd

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

Dogfennau ategol:

4.5

Ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i'r llythyr gan y Cadeirydd ynghylch Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â newidiadau i'r fframweithiau cyffredin sy'n dod o fewn portffolio'r Gweinidog

Dogfennau ategol:

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

 

6.

Llifogydd: Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 2.

7.

Covid-19 a Threfniadau pontio'r Undeb Ewropeaidd: Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitem 3

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn graffu. Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

4.7

Gohebiaeth gan Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS Prif Weinidog Cymru mewn perthynas ag uwchgynhadledd rhif 34 y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

Dogfennau ategol: