Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/05/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv. Rhag-gyfarfod anffurfiol (13:00 - 13.30) - PREIFAT

CYHOEDDUS (13.30 - 16.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.45)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r sector amaethyddiaeth

John Davies, Llywydd - Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi -Undeb Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

EGWYL (14.45-15.00)

(15.00-16.00)

3.

COVID-19:Sesiwn dystiolaeth gyda'r sector bwyd a diod

Gwyn Howells, Prif Weithredwr – Hybu Cig Cymru

Andrew Opie, Cyfarwyddwr Bwyd a Chynaliadwyedd – Consortiwm Manwerthu Cymru

Pete Robertson, Cyfarwyddwr Dros Dro – Ffederasiwn Bwyd a Diod Cymru

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

PREIFAT (16.00-16.30)

5.

Covid-19: Trafod y dystiolaeth a daeth i law o dan eitemau 2 a 3

6.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

7.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu