Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Andrew RT Davies AC.

(09.15-10.45)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd - Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol - Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol - Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 

(11.00-12.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd - Llywodraeth Cymru

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio -Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - ymateb i waith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit.

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan y Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru - Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12.00-12.15)

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 ac eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gyflwynwyd yn y sesiynau ar gyfer craffu ar waith y Gweinidogion.

 

7.

Trafod Adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (MCD) yn ymwneud â Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu