Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Andrew RT Davies AC.

(09.15-10.30)

2.

Tlodi Tanwydd - sesiwn dystiolaeth 1

Heléna Herklots CBE - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Yr Athro Sally Holland – Comisiynydd Plant Cymru

Adam Smiley, Rheolwr Strategaeth Wleidyddol - Scope

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru; Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru ac

Adam Smiley, Scope.

 

(10.45-12.00)

3.

Tlodi Tanwydd - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Steffan Evans, Swyddog Ymchwil a Pholisi - Sefydliad Bevan

Lindsay Murray, Rheolwr Prosiect - Cymru Gynnes

Adam Scorer, Prif Weithredwr - National Energy Action

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Steffan Evans, Sefydliad Bevan;

Lindsay Murray, Cymru Gynnes ac Adam Scorer, National Energy Action.

 

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

4.1  Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Gynllun ffermio cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru: adfer bioamrywiaeth

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig - gwaith dilynol ar y sesiwn graffu ar 20 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig – gwaith dilynol ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr at Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru - gwahoddiad i fod yn bresennol mewn sesiwn craffu blynyddol

Dogfennau ategol:

4.5

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - gwaith dilynol ar fod yn barod ar gyfer Brexit

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

6.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu