Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/04/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-09.35)

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ar yr Adroddiad ar Graffu Cyffredinol a Chraffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

2.2

Ymateb gan y Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a Bwyd ar ddeddfwriaeth sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar gyflwyno treth ar eitemau defnydd sengl tafladwy a phecynnau bwyd y gellir eu compostio

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 5

(09.35-10.00)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf ar y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol

(10.00-10.30)

5.

Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Llywodraeth Cymru ar Liniaru Newid yn yr Hinsawdd: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Egwyl

(11.45 - 12.30)

6.

Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd: Adeiladu Economi Carbon Isel yng Nghymru - Trafodaeth â'r Arglwydd Deben