Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (14.00-14.15)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae'r cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor at ddibenion diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

 

Cyfarfod cyhoeddus (14.15-16.45)

(14.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.15-15.30)

2.

Gwaith gwaddol: Newid hinsawdd - sesiwn dystiolaeth 1

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Deben, Cadeirydd – Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (15.30-15.45)

(15.45-16.45)

3.

Gwaith gwaddol: Newid hinsawdd - sesiwn dystiolaeth 2

Haf Elgar, Cyfarwyddwr - Cyfeillion y Ddaear Cymru

Alexander Phillips, Swyddog Polisi ac Eirioli - Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) Cymru

 

(16.45)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â gwaith gwaddol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas ag iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Fframweithiau Cyffredin y DU

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Rheoliadau (Diwygio) Organig 2021

Dogfennau ategol:

4.5

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mesur Dros Dro) (Covid-19) (Diwygio) 2021, a Rheoliadau (Diwygio) Organig 2021

Dogfennau ategol:

4.6

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â’r rheoliadau drafft ar newid hinsawdd

Dogfennau ategol:

4.7

Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch cynlluniau amddiffyn yr arfordir

Dogfennau ategol:

(16.45)

5.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (16.45-17.00)

6.

Gwaith gwaddol: Newid hinsawdd - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3