Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (13.30-13.45)

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.TV.

 

Cyfarfod cyhoeddus (13.45-16.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.45-14.45)

2.

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd

Syr David Henshaw, Cadeirydd – y Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd (Cyfoeth Naturiol Cymru)

Peter Davies - Aelod o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)

Tim Peppin - Aelod o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd

(Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Sue Pritchard - Aelod o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd

(Y Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.45-15.00)

(15.00-16.00)

3.

Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon – sesiwn dystiolaeth 2

Aled Jones, Dirprwy Lywydd - Undeb Cenedlaethol Amaethwyr (NFU) Cymru 

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

Catherine McLaughlin, Cadeirydd - Cynghrair Defnydd Cyfrifol o Feddyginiaeth Mewn Amaethyddiaeth (RUMA)

 

Dogfennau ategol:

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cyfarfod preifat (16.00-16.45)

6.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adferiad Gwyrdd - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

7.

Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 3

8.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

9.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol: