Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/09/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies AC.

 

(09.15 - 10.45)

2.

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Dr Carys Bennett, Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol - Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA)

Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol - RSPCA

Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Carys Bennet, Uwch-gyswllt Corfforaethol - Uwch-swddog Cyswllt Corfforaethol, Pobl dros Drin Anifeiliaid yn Foesegol (PETA); Dr Ros Clubb, Uwch-reolwr Gwyddonol, RSPCA; Dr Chris Draper, Pennaeth Lles Anifeiliaid a Chaethiwed - Born Free Foundation.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

 

(10.45-10.50)

4.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 

(11.00-12.00)

5.

Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru - CYHOEDDUS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn penodi gyda Syr David Henshaw, ymgeisydd dewisol Llywodraeth Cymru ar gyfer swydd Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

6.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.1

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - gwahoddiad i gyfrannu i Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 8

Cofnodion:

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 8.

 

 

8.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â'r gwrandawiad cyn penodi.

8.2 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar ganlyniad y gwrandawiad a chytunodd arno.