Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/03/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gyda Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Gwyn Howells, Prif Weithredwr, Hybu Cig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru.

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 3.

 

3.1

Gohebiaeth gan WWF Cymru at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch deiseb P-05-815 Rheoli’r Diwydiant Dofednod Dwys sy’n Ehangu’n Gyflym yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Brif Weinidog Cymru ynghylch craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth atodol gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 5, 6 ac 8

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o gyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 5, 6 ac 8.

 

(10.30-10.40)

5.

Trafod y llythyr drafft at Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu flynyddol ar 13 Chwefror 2019

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr.

 

(10.40-11.00)

6.

Trafod y flaenraglen waith

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i wneud rhagor o waith ar yr Ardaloedd Gwarchodedig Morol.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i wneud gwaith cychwynnol ar Bolisi Cynllunio Cymru.

 

(11.30-12.30)

7.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: sesiwn dystiolaeth gydag Andy Richardson, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru a Huw Thomas, Puffin Produce

Andy Richardson, Cadeirydd - Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru
Huw Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Puffin Produce

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Andy Richardson a Huw Thomas.

 

(12.30-12.40)

8.

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd: trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 7.