Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC a Joyce Watson AC.

 

(09.00 - 09.50)

2.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth tri

Steve Wilson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff - Dŵr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Steve Wilson i lywio ei ymchwiliad.

 

(09.50 - 11.00)

3.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pedwar

Dr Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

Simon Hann, Arbenigwr Asesu Cylch Bywyd - Eunomia

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Hann a Chris Sherrington i lywio ei ymchwiliad.

 

(11.15 - 12.15)

4.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: sesiwn dystiolaeth pump

Imogen Napper, Cymrawd Ymchwil, Ymchwil Microblastigau Defra - Prifysgol Plymouth

David Jones, Just One Ocean

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Imogen Napper a David Jones i lywio ei ymchwiliad.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch nifer o ddeisebau ar wahardd eitemau plastig untro.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 ac 8

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.15 - 12.25)

7.

Ymchwiliad i effaith llygredd microblastigau yn nyfrffyrdd Cymru: Trafod y dystiolaeth lafar a glywyd o dan eitemau dau, tri a phedwar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod sesiynau tystiolaeth 3, 4 a 5.

 

(12.25 - 12.30)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei ddull gweithredu o ran trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaethyddiaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu