Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Sesiwn breifat

(09.30 - 09.50)

1.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

(09.50 - 10.20)

2.

Sesiwn friffio ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Egwyl (10.20 - 10.30)

Sesiwn gyhoeddus

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.30 - 12.00)

4.

Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd
Andrew Slade, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Christianne Glossop, y Prif Swyddog Milfeddygol
Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithrediadau yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol
Prys Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datgarboneiddio ac Ynni

Dogfennau ategol:

(12.00 - 12.05)

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

5.2

Gohebiaeth ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig' – ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet at y Cadeirydd

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cyllid gan Lywodraeth Cymru i Ynni Sir Gâr Cyfyngedig

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd am yr eitem sy'n weddill.

(12.05 - 12.30)

7.

Trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19