Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.15 - 11.15)

2.

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - sesiwn tystiolaeth lafar gyda Cyfoeth Naturiol Cymru

Michelle Van-Velzen, Arweinydd y Tîm Rheoli Tir yn Gynaliadwy

Peter Garson, Pennaeth Gweithrediadau Masnachol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain, ac atebwyd cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.30 - 12.30)

3.

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - sesiwn tystiolaeth lafar gyda Llywodraeth Cymru

Lesley Griffiths AC - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Chris Lea, Dirprwy Gyfarwyddwr Tir, Natur a Choedwigaeth

Bill MacDonald, Pennaeth y Cangen Polisi Adnoddau Coedwigaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am effeithiolrwydd Map Cyfleoedd Coetir Glastir.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau a chytunwyd ar y camau gweithredu isod.

 

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch yr ymchwiliad un-dydd i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch newidiadau i broses y gyllideb

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch craffu ar Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i holi Cyfoeth Naturiol Cymru am y materion a godwyd yn y llythyr yn ystod sesiwn graffu'r hydref.

 

 

4.4

Llythyr gan Andrew RT Davies AC ynghylch Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig i ofyn am ragor o wybodaeth am drefniadau cyllido'r Rhaglen Datblygu Gwledig.

 

4.5

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig â thystiolaeth bellach am reolaeth Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Dogfennau ategol:

4.6

Tystiolaeth ychwanegol gan Confor ar bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(13.00 - 14.00)

6.

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - trafod y materion allweddol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor a chytunwyd ar y materion allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod yr ymchwiliad.