Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Nodyn: Drafft 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Sian Gwenllian AS a Laura Jones AS, ac nid oedd dirprwyon.

 

(09.15 - 10.15)

2.

Sesiwn dystiolaeth ar effaith Covid-19 ar Addysg Uwch a lles staff a myfyrwyr gyda chynrychiolwyr o’r sector addysg uwch

Joe Atkinson, Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus – Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Becky Ricketts, Llywydd – Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Jamie Insole, Swyddog Polisi Cymru – Undeb Prifysgolion a Cholegau

Jim Dickinson, Golygydd Cysylltiol – WonkHE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru, yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) a WONKHE.

2.2 Cytunodd UCM Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth am y defnydd o'r cyllid ychwanegol a ddarparwyd i sefydliadau Cymru gan Lywodraeth Cymru ac effaith hwn.

2.3 Cytunodd yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) i ddarparu gwybodaeth am lefelau recriwtio ar draws sefydliadau yng Nghymru, a dyfynnwyd ymchwil yn y dystiolaeth am yr effaith y mae'r pandemig yn ei chael ar staff addysg uwch o bob rhyw.

 

 

(10.15)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) oddi wrth y Mudiad Meithrin yn dilyn y cyfarfod ar 17 Medi

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyrau gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidogion Llywodraeth Cymru - cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru – cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22.

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Brif Weithredwyr byrddau iechyd GIG Cymru ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Dogfennau ategol:

3.5

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 5 Tachwedd ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg gan Gomisiynydd y Gymraeg, ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl yn y Gymraeg

Dogfennau ategol:

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15 - 10.25)

5.

Effaith Covid-19 ar Addysg Uwch a llesiant staff a myfyrwyr gyda chynrychiolwyr o’r sector addysg uwch – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

 

(10.40 - 12.00)

6.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft.

Cofnodion:

6.1 Gohiriwyd yr eitem hon. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am gyfarfod ychwanegol ddydd Llun 30 Tachwedd i ystyried yr adroddiad drafft ymhellach.