Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Amseriad disgwyliedig: Drafft 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4 Nododd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Hefin David AS. Dirprwyodd Jack Sargeant AS ar ei ran. 

 

(09.15 - 10.15)

2.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 8 gyda Chomisiynwyr Statudol

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Jane Houston, Cynghorydd Polisi Addysg ar gyfer Comisiynydd Plant Cymru 

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd y Gymraeg.

 

(10.35 - 11.35)

3.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9 sy'n ymwneud ag addysg cydberthynas a rhywioldeb (ACRh)

Kelly Harris, Arweinydd Datblygu Busnes a Chyfranogiad – Brook  

Yr Athro Emma Renold, Athro Astudiaethau Plentyndod – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Iestyn Wyn, Rheolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil – Stonewall Cymru

Dr Sarah Witcombe-Hayes, Uwch Ymchwilydd Polisi (Cymru) – NSPCC Cymru

Gwendolyn Sterk, Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus – Cymorth i Ferched Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brook, yr Athro EJ Renold, Stonewall Cymru, NSPCC Cymru a Chymorth i Ferched Cymru.

 

(11.45)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch defnyddio pwerau statudol

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Arolygydd Ei Mawrhydi yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at holl Is-Gangellorion Prifysgol Cymru ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch yr adroddiad gan yr Athro Sofya Lyakhova ar addysgu o bell a Covid-19

Dogfennau ategol:

(11.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.35 - 11.45)

6.

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(11.45 - 12.00)

7.

Ymchwiliad i Hawliau Plant yng Nghymru – trafod yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y camau nesaf. Cytunodd i ysgrifennu at y rhanddeiliaid allweddol a roddodd dystiolaeth lafar i gael eu barn am:

- ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion y Pwyllgor; ac

- unrhyw ddiweddariadau sylweddol sy'n berthnasol i'r adroddiad ers i'r Pwyllgor gymryd tystiolaeth.