Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/08/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Mae datganiadau ysgrifenedig gan y sefydliadau canlynol wedi dod i law cyn y cyfarfod. Mae'r rhain yn berthnasol i bob eitem ar yr agenda hon:

 

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau Cymru (ASCL)

Comisiynydd Plant Cymru

Colegau Cymru

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT)

Prifysgolion Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Mae gohebiaeth ar y mater hwn a dderbyniwyd gan y cyhoedd, gan gynnwys staff addysg a phobl ifanc, wedi'i rhannu ag aelodau'r Pwyllgor cyn y cyfarfod i lywio'r gwaith craffu.  

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.46, dywedodd y Cadeirydd, ar ôl ymgynghori rhyngddi hi a'r Llywydd, cafodd y cyfarfod ei alw yn ystod wythnos nad oedd yn wythnos eistedd.

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd ond byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.4 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai hi'n gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

(13.30 - 14.15)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 - CBAC

Ian Morgan, Prif Weithredwr – CBAC

Elaine Carlile, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Asesu a Swyddog Cyfrifol – CBAC

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyd-bwyllgor Addysg Cymru.

 

(14.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.25 - 14.45)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 – Cymwysterau Cymru

Da David Jones, Cadeirydd – Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio – Cymwysterau Cymruvid Jones, Cadeirydd – Cymwysterau Cymr

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio – Cymwysterau Cymru

 

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymwysterau Cymru

 

(15.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.40 - 16.00)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(16.00 - 17.00)

8.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 - Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm – Llywodraeth Cymru

Sinead Gallagher, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Uwch – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg.

8.2. Cytunodd y Gweinidog Addysg i ddarparu llinell amser o ddigwyddiadau allweddol sy’n digwydd ar ôl canslo arholiadau.

 

9.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

9.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

9.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Llywydd - Cais i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gyfarfod yn ystod wythnos pan nad yw’n eistedd

Dogfennau ategol:

9.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb sy’n gofyn am ddyfarnu graddau a ragfynegwyd gan athrawon i bob disgybl yng Nghymru o ran arholiadau 2020

Dogfennau ategol:

(17.00)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(17.00 - 17.15)

11.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

11.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg, gan anfon copi at CBAC a Chymwysterau Cymru, i amlinellu ei farn gychwynnol ac i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ysgrifenedig.