Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/06/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd.

 

1.3 Dywedodd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno, pe bai’n gadael y cyfarfod am ryw reswm, y byddai Dawn Bowden AS yn Gadeirydd Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

 

1.4 Nododd y Cadeirydd ymddiheuriadau gan Hefin David AS. Roedd Jayne Bryant AS yn dirprwyo ar ei ran. 

 

 

 

(13.30 - 14.15)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc – gyda chynrychiolwyr nyrsio, pediatreg a meddygon teulu.

Dr David Tuthill, Swyddog Cymru - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant 

Lisa Turnbull, Cynghorwr Polisi Cyhoeddus – y Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Mair Hopkin, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, y Coleg Nyrsio Brenhinol a Choleg Brenhinol y Meddygon Teulu.

 

2.2 Cytunodd y Coleg Nyrsio Brenhinol i roi nodyn ynghylch a oedd pob teulu’n cael ymweliadau yn ôl eu hamserlen, yn unol â rhaglen Plant Iach Cymru.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 4.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.25- 14.45)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

 

(14.45 - 15.30)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc gyda chynrychiolwyr y trydydd sector

Simon Jones, Pennaeth Polisi a Dylanwadu – Mind Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Cymru - Papyrus

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru – Samariaid Cymru

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol – Meic Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mind Cymru, Papyrus, Samariaid Cymru a Meic Cymru.

 

(15.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.40 - 16.00)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

 

(16.00 - 16.45)

8.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith COVID-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc gyda chynrychiolwyr seiciatreg a seicoleg

Dr Kirsty Fenton, Seiciatrydd ymgynghorol plant a'r glasoed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chadeirydd Cyfadran Seiciatreg Plant a'r Glasoed, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Dr Liz Gregory, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ac yn cynrychioli Seicolegwyr Cymwysedig yn y Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Iechyd

Dr Bethan Phillips, Seicolegydd Clinigol Arbenigol Iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chyd-gadeirydd yr Is-adran Seicoleg Glinigol yng Nghymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, Seicolegwyr Cymwysedig o’r Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

 

(16.45)

9.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

9.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

9.1

Gwybodaeth ychwanegol gan NSPCC Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mai

Dogfennau ategol:

9.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - cais am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiynau tystiolaeth y Pwyllgor ar 18 Mai ynghylch effaith COVID-19 ar blant sy’n agored i niwed

Dogfennau ategol:

9.4

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - ymateb i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 12 Mai yn gofyn am wybodaeth bellach ar effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

9.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gweithgareddau ymgysylltu a dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

Dogfennau ategol:

(16.45)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.45 - 16.55)

11.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y sesiwn flaenorol.

 

(16.55 - 17.15)

12.

Dull y Pwyllgor o ran y ddeddfwriaeth sydd ar ddod

Cofnodion:

12.1 Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o ymdrin â deddfwriaeth sydd ar ddod.

12.2 Fe wnaeth y Pwyllgor y canlynol:

 

·         cytunodd ar ddull mewn egwyddor o graffu ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yng Nghyfnod 1, yn amodol ar ei gyflwyno cyn toriad yr haf;

·         nododd ddatganiad Llywodraeth Cymru ar 9 Mehefin 2020 yn nodi y bydd y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn cael ei gyhoeddi fel Bil Drafft a bydd ei gyflwyno’n cael ei ohirio; a

·         cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ddiweddariad ar yr amserlenni ar gyfer gweithredu camau nesaf o ran y diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, ac arwydd a fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ymateb i’r pwyntiau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad y llynedd ar y Cod ADY Drafft cyn gosod y fersiwn derfynol gerbron y Senedd.

·