Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/04/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir cyntaf y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2        Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.3        Nododd y Cadeirydd, pe bai hi am unrhyw reswm yn gadael y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor y bydd Dawn Bowden AC yn dod yn Gadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4        Ni chafwyd ymddiheuriadau na datganiadau o fuddiant.

 

(13:00 - 14:00)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Aelodau yn holi’r Gweinidog Addysg a’i swyddogion am Covid-19 a’i effaith ar blant, ar bobl ifanc ac ar fyfyrwyr, ac ymateb ei hadran hyd yma i’r pandemig.

 

(14:00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14:00 - 14:30)

4.

Covid-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn graffu. Cytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu