Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol – Estyn

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar adroddiad blynyddol Estyn.

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Diweddariad y Gweinidog ar iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru - y camau nesaf ar gyfer Cadernid Meddwl

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y trefniadau technegol ar gyfer blaenoriaethu cyllid ar gyfer cyflogau a phensiynau athrawon

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch yr adolygiad o gyllido ysgolion

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.10)

5.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn gydag Estyn.

 

(11.15 - 12.30)

6.

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Gwaith dilynol: sesiwn gyda rhieni a gofalwyr (drwy wahoddiad yn unig)

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad Cadernid Meddwl gyda rhieni a gofalwyr.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu