Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/03/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09:30 - 11:00)

2.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Sesiwn dystiolaeth 9

Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr Y Gyfarwyddiaeth Addysg

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu'r canlynol:

 

·         Ffigurau nifer y staff sy'n trosglwyddo o Her Ysgolion Cymru i'r consortia a manylion ynghylch eu rolau;

 

·         Manylion ynghylch ymgysylltiad Ysgrifennydd y Cabinet a swyddogion gyda'r Athro Mel Ainscow ers mis Mawrth 2017.

 

 

 

(11:00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant - Cyllid Teuluoedd yn Gyntaf

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Gohebiaeth â grŵp Bargen Deg i Athrawon Cyflenwi

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 15 Chwefror

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan CBAC - Argaeledd gwerslyfrau

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan Cymwysterau Cymru - Argaeledd gwerslyfrau

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i Gomisiynydd Plant Cymru - Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

(11:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:10 - 11:25)

5.

Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn y bore.

 

(11:25 - 11:30)

6.

Amserlen Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr amserlen.

 

(11:30 - 11:35)

7.

Gohebiaeth gan y Llywydd - Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11:35 - 12:40)

8.

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân ddiwygiadau.