Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15 - 09:30)

Cyfarfod cyn y prif gyfarfod

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Ymchwiliad i Dechrau'n Deg: Allgymorth

Sesiwn dystiolaeth 1

Cydffederasiwn GIG Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Lesley Lewis, Pennaeth Gofal Sylfaenol a Lleoliadau Nyrsio - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Alison Cowell, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Ardal Ganolog - Gwasanaethau Plant

 Helen James, Pennaeth Nyrsio Iechyd y Cyhoedd i Blant a Gwasanaethau Paediatreg - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Amy McNaughton,  Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd - Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(10:30 - 10:45)

Egwyl

(10:45 - 11:30)

3.

Sesiwn dystiolaeth 2

Coleg Brenhinol y Nyrsys (RCN) a Fforwm Penaethiaid Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgolion Cymru

 

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt Arfer Proffesiynol, Coleg Brenhinol y Nyrsys Cymru

Nicola Milligan, Aelod Bwrdd Cymru RCN, Ymwelydd Iechyd Arbenigol, BIP Cwm Taf

Sandra Dredge, Uwch Nyrs ar gyfer Iechyd Plant Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac yn cynrychioli Fforwm Penaethiaid Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd a Nyrsio Ysgolion Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11:30 - 12:45)

4.

Sesiwn dystiolaeth 3

Rhwydwaith Dechrau'n Deg

 

Sarah Mutch, Rheolwr Dechrau'n Deg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Chadeirydd rhwydwaith Rheolwyr Dechrau'n Deg Cymru gyfan

Liz Wilson, Rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dechrau'n Deg, Cyngor Sir Caerfyrddin

Hannah Fleck, Rheolwr Gwasanaeth Llesiant y Gymuned, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Clair Lister, Pennaeth Gwasanaethau Integredig Oedolion a Chymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sarah Ostler, Cydlynydd Dechrau'n Deg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 

 

 

Dogfennau ategol:

(12:45)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(12:45 - 13:00)

7.

Ymchwiliad i Dechrau'n Deg - allgymorth - trafod y dystiolaeth