Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC; nid oedd dirprwy yn bresennol. 

 

(09:00 - 10:30)

2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Sesiwn Graffu

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Chris Jones, Pennaeth Rheoli Perfformiad a Cyllid Myfyrwyr

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Gwnaethant gytuno i ddarparu'r canlynol:

 

·         y cyfrifiadau sy'n sail i'r £10 miliwn ychwanegol a fyddai ar gael i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn dilyn y datganiad ar 18 Hydref ar Gyllid i Fyfyrwyr;

 

·         nodyn am farn Prifysgolion ar Fagloriaeth Cymru. 

 

 

 

(10:45 - 12:15)

3.

Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd Plant ar gyfer 2016-17

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi'r Comisiynydd ynghylch ei Hadroddiad Blynyddol.

 

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu nodyn yn rhoi enghreifftiau o Asesiadau o Effaith ar Hawliau Plant sydd wedi arwain at newid cadarnhaol. 

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Dogfennau ategol: