Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/03/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, gan ychwanegu y byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.Senedd.tv

1.3 Os byddai’r Cadeirydd yn gorfod gadael y cyfarfod am unrhyw reswm, nododd y byddai Dawn Bowden yn cymryd yr awenau fel Cadeirydd dros dro yn unol â Rheol Sefydlog 17.22.

1.4 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.15 - 10.00)

2.

COVID-19: plant sy’n agored i niwed

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant - Barnardo’s Cymru

Brigitte Gater, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru - Gweithredu dros Blant

Cecile Gwilym, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus - NSPCC  

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan NSPCC Cymru, Barnardo’s Cymru a Gweithredu dros Blant.

 

(10.15 - 11.00)

3.

COVID-19: plant sy’n agored i niwed

Deborah Jones, Prif Swyddog Gweithredol, Voices From Care

Emma Phipps-Magill, Rheolwr Llesiant – Voices From Care

Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS)

Ben Twomey, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Jackie Murphy, Prif Swyddog Gweithredol, Tros Gynnal Plant Cymru

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol, Voices from Care Cymru a Tros Gynnal Plant Cymru.

3.2 Cytunodd Tros Gynnal Plant Cymru i ddarparu nodyn ynghylch faint o blant sy’n byw yn y 155 o gartrefi preifat annibynnol yng Nghymru.

3.3 Cytunodd Voices from Care Cymru i ddarparu’r wybodaeth a ganlyn:

adroddiad ar y broses ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal; a’r

wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau sy’n gysylltiedig â’r broses o adael gofal yng Nghymru, sydd â’r teitl ‘Pan Fydda i’n Barod’.

 

(11.15 - 12.00)

4.

COVID-19: plant sy’n agored i niwed

Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - Cyngor Dinas Casnewydd

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant - Cyngor Sir Powys

Nicola Stubbins, Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS)

Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai - Cyngor Sir Penfro

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr ar reng flaen gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol.

 

(12.00)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 - effaith ar Bwyllgorau'r Senedd

Dogfennau ategol:

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Cafodd y cynnig ei gytuno.

 

(12.00 - 12.30)

7.

COVID-19 - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Oherwydd mai dyma gyfarfod olaf y Pwyllgor yn ystod y bumed Senedd, cytunodd yr Aelodau i drafod unrhyw welliannau terfynol yn electronig, gan gytuno ar yr adroddiad diwygiedig yn electronig hefyd.